Specjalna oferta ubezpieczeń dla fizjoterapeutów

Ubezpieczenia indywidualne dla fizjoterapeutów

związane z wykonywaniem zawodu

minimum formalności – wniosek składany online lub przez call-center – polisę dostarczymy mailem

solidny, największy polski ubezpieczyciel – PZU SA

różne formy płatności:

 • przelew
 • karta płatnicza
 • blik

możliwość płatności ratalnej (nawet co miesiąc), bez zwyżki w składce

OC obowiązkowe dla fizjoterapeutów

Każdy fizjoterapeuta, który pracuje w ramach działalności gospodarczej, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Trzeba przy tym pamiętać, że wymóg ten niesie jednak za sobą pewne korzyści, które trudno bagatelizować.

składka jest niezależna od miejsca wykonywania zawodu

ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów

w zakresie ubezpieczenia:

 • szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa
 • rezygnacja PZU SA z prawa do regresu
 • ubezpieczenie obejmuje zakresem ochrony m.in. zabieg suchego igłowania czy osteopatia jeżeli fizjoterapeuta jest uprawiony do wykonywania tego świadczenia (szkolenia, kursy, certyfikaty).

OC dobrowolne dla fizjoterapeutów

Dobrowolne ubezpieczenie OC fizjoterapeuty dostępne jest w 2 wariantach.

Wariant I – podstawowy

Suma ubezpieczeniaSkładka
100.000 zł35 zł
500.000 zł60 zł
1.000.000 zł105 zł

Wariant II – rozszerzony

Suma ubezpieczeniaSkładka
100.000 zł30 zł
500.000 zł55 zł
1.000.000 zł100 zł

Wariant I – dla osób nie podlegających pod ubezpieczenie obowiązkoweochrona ubezpieczeniowa z tytułu OC za szkody:

 • na osobie,
 • wyrządzone w ramach wykonywania zawodu,

Wariant II – dla osób podlegających pod ubezpieczenie obowiązkowe – zakres rozszerzony – ochrona ubezpieczeniowa z tytułu OC za szkody:

 • na osobie oraz rzeczowe,
 • wyrządzone w ramach wykonywania zawodu, w tym działalności leczniczej,
 • powstałe w związku z posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane przez Ubezpieczonego w działalności leczniczej.

składka jest niezależna od miejsca wykonywania zawodu

możliwość wyboru sumy gwarancyjnej aż do 1 mln zł

ochrona dla szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta

obejmuje zakresem ochrony m.in. zabieg  suchego igłowania czy osteopatię jeżeli fizjoterapeuta jest uprawiony do wykonywania tego świadczenia (szkolenia, kursy, certyfikaty)

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego (placówki prowadzącej działalność fizjoterapeutyczną)

Przedmiotem umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego (placówki prowadzącej działalność fizjoterapeutyczną).

Ilość fizjoterapeutówSkładka ubezpieczeniowa
od 1 do 2195 zł
od 3 do 5697 zł
od 6 do 10872 zł
powyżej 101.098 zł

Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego (placówki prowadzącej działalność fizjoterapeutyczną)

Przedmiotem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna podmiotu leczniczego (placówki prowadzącej działalność fizjoterapeutyczną) za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie:

 • udzielenia lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy (klauzula 5), o szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których ubezpieczony korzystał  na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (klauzula 7A)  z limitem odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł.

Suma gwarancyjna (w odniesieniu do jednego oraz wszystkich zdarzeń)1.000.000 zł2.000.000 zł3.000.000 zł
Ilość fizjoterapeutówSkładka ubezpieczeniowa
od 1 do 2700 zł700 zł700 zł
od 3 do 51.556 zł1.556 zł1.556 zł
od 6 do 101.712 zł1.712 zł1.712 zł
powyżej 101.945 zł1.945 zł1.945 zł

Ubezpieczenie PZU NNW z rozszerzeniem o ubezpieczenie utraty dochodu przez fizjoterapeutę

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków ubezpieczeniowych trwające minimum 30 dni, potwierdzone zwolnieniem lekarskim.

PZU SA zapewnia następujące świadczenia podstawowe:

 • świadczenie z tytułu śmierci,
 • usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP – zakres podstawowy.

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o wypłatę świadczenia z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa i ubezpieczenie utarty dochodu przez osobę wykonującą zawód fizjoterapeuty.

ubezpieczenie nadwyżkowe i ubezpiecznie dobrowolne w celu świadczenia państwu usług
suma ubezpieczenia
Ubezpieczenie utraty dochodu60.000 zł (ok. 179 zł/dzień)
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków60.000 zł
Świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa60.000 zł
Składka226 zł

minimum formalności, brak wymogu potwierdzania i składania oświadczeń o dochodach

brak karencji

objęte są wypadki związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (np. narciarstwo, wspinaczka, nurkowanie)

ochrona obejmuje całkowite trwałe inwalidztwo i świadczenie w przypadku śmierci

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Omawianie obowiązkowego OC dla lekarzy, wybór dobrowolnego ubezpieczenia oc

Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie lub zwrot niezbędnych i prawnie uzasadnionych kosztów ochrony prawnej w celu ochrony interesów prawnych ubezpieczonego związanych z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednym z następujących wariantów:

 • Ochrona Prawna Komfort;
 • Ochrona Prawna Super.

Komfort – ochrona obejmuje następujące koszty:

 • dochodzenia przez ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych lub roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych powstałych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu fizjoterapeuty;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w postępowaniach cywilnych związanych z nienależytym wykonaniem świadczenia fizjoterapeutycznego przez ubezpieczonego;
 • ochroną ubezpieczonego w zakresie prawa karnego i wykroczeń lub dochodzeniem przez ubezpieczonego roszczeń z tytułu popełnienia wobec ubezpieczonego przestępstwa zniesławienia lub znieważenia.

Super – ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty:

 • obroną ubezpieczonego w zakresie postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie postępowań administracyjnych;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie umów związanych z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie sporów z NFZ.
WariantSuma ubezpieczeniaSkładka za okres 12 miesięcy
Komfort100.000 zł129 zł
Super500.000 zł315 zł

możliwość bezgotówkowej reprezentacji prawnej przez kancelarie współpracujące z PZU

możliwość wyboru sumy ubezpieczenia do 500.000 zł

obejmuje spory z NFZ

konsultacje prawne telefoniczne i mailowe

Ubezpieczenie NNW z HIV/WZW

Zakres obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków (śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku) rozszerzone o ekspozycję na HIV i WZW.

Naszym Klientom prezentujemy wiele pakietów świadczeń spełniających wszystkie ich potrzeby. Dlatego w ofercie dostępnych jest pięć wariantów ubezpieczeń. Różnią się one wysokością sumy ubezpieczenia – od 10 000 do 200 000 zł.

Ampułki laboratoryjne ułożone w rzędach
NNW Ogólne – Świadczenia podstawowe:
a) świadczenie z tytułu śmierci,
b) usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP – zakres podstawowy
zwrot kosztów leczenia powstałych wskutek ekspozycji zawodowej na materiał zakaźnyświadczenie z tytułu wystąpienia zakażenia wirusowego po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźnySkładka za okres 12 miesięcy
1.10.000 zł10.000 zł10.000 zł85 zł
2.20.000 zł10.000 zł10.000 zł92 zł
3.50.000 zł10.000 zł10.000 zł113 zł
4.100.000 zł10.000 zł10.000 zł147 zł
5.200.000 zł10.000 zł10.000 zł216 zł

świadczenie z tytułu wystąpienia zakażenia wirusowego po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny

zapewniony zwrot kosztów kuracji antyretrowirusowej wraz z niezbędnymi badaniami

dodatkowo objęte świadczenie z tytułu śmierci w wyniku NNW

PZU Ochrona Danych – Ubezpieczenie od ryzyk związanych z RODO dla podmiotów leczniczych

Ochrona danych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody mające postać czystej straty finansowej, będące konsekwencją bezprawnego naruszenia przepisów dotyczących prywatności (RODO).

Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody mające postać czystej straty finansowej, będące konsekwencją bezprawnego naruszenia przepisów dotyczących prywatności wskutek przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, za które Ubezpieczony ponosi prawną odpowiedzialność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • organizację i pokrycie kosztów pomocy specjalistów (m.in. informatyków, prawników, agencji PR), którzy pomogą zminimalizować skutki zdarzenia,
 • zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i poszkodowanych o zaistniałym incydencie (w tym m.in. pokrycie kosztów: porad prawnych, przygotowania korespondencji i jej wysyłki),
 • pokrycie kar administracyjnych, zadośćuczynień i odszkodowań.
Suma ubezpieczeniaSkładka roczna
50.000 zł180 zł
100.000 zł340 zł
200.000 zł530 zł